<s>Random</s> Order
Zur Übersichtsseite von <s>Random</s> Order.
Sendung vom 04.04.2018 14:00:

nonrandom china

pt. 3

Dritter Teil mit klassischer Musik aus China und Aufnahmen aus den Provinzen:

Lui Pui-yuen - Yue Er Gao
Lin Shicheng - Qiusi
Lin Shicheng - Bawang xiejia
Liu Fang - Wild geese descending on a sandy beach
Bulang China
Bulang Lawa China
Kazakh China
Kazak China
Nuosu Yi China
Nisu Hua Yao Yi China
Moo Miao China
Dong China
Dong Polyphony China
Streets of Lhasa - Vocal Duet
Streets of Lhasa - Sin Xian with vocals
Streets of Lhasa - Female Vocal
Ethnic Minority Music of Southern China - Gu Tong Yue Wu
Ethnic Minority Music of Southern China - Chang Fo Ji